с. Бабяк

Документи

Годишна програма по ЦОУД на ОУ-с.Бабяк

График за дистанционно обучение на ОУ-с.Бабяк

Дневен режим

Етичен кодекс на ОУ-с.Бабяк

Мерки за повишаване качеството на образованиетона ОУ-с.Бабяк

Механизъм за противодействие на уч.тормоз

План по БДП на ОУ-с.Бабяк

План при защита при бедствия на ОУ-с.Бабяк

Правила ,изисквания и мерки за OVID-19 на ОУ-с.Бабяк

Правилник за вътрешния трудов ред на ОУ-с.Бабяк

Правилник за БУВОТ на ОУ-с.Бабяк

Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ-с.Бабяк

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи на ОУ-с.Бабяк

УП за противодействие на училищния тормоз на ОУ-с.Бабяк

Стратегия на ОУ-с.Бабяк

Годишен план за дейноста на ОУ-с.Бабяк

Правилник за дейностана ОУ-с.Бабяк

График

Годишен план за дейността на ОУ-с.Бабяк

Годишна програма по ЦОУД-1.-4

Дневен режим на ОУ-с.Бабяк

Мерки за повишаване на качеството

План за квалификация на ОУ-с.Бабяк

Правилник за БУВОТ

Правилник за дейността на ОУ-с.Бабяк

Правилник за вътрешния трудов ред

Стратегия за развитие на ОУ-с.Бабяк

Учебни планове 1-7 клас