с. Бабяк

Проекти

Образование за утрешния ден BG05M20P001-2.012-0001 КЛУБ”МНОГОЗНАЙКО” – РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА-АСЯ СРЕБРОВА ОРЦЕВА

Училището работи  по проекта за средищни училища”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес BG051PO001-3.1.06